Päästöt ilmaan

Lahti

Päästöt ilmaan

Tieiikenne

Lahdessa tieliikenne on teollisuuden ja energiantuotannon ohella suuri yksittäinen ilmansaastelähde. Monet liikenteen päästöt ovat vähentyneet oleellisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvihuonekaasupäästöistä hiilidioksidipäästöt ovat samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten ja metaani- ja typpioksiduulipäästöt ovat vähentyneet. Yleisesti ottaen liikenteen päästöissä on havaittavissa laskeva trendi, kuten myös ajosuoritteissa ja polttoaineen kulutuksessa. Lama voi vaikuttaa voimakkaasti autojen myyntiin ja liikennesuoritteen alenemiseen.

liikenne Lahti 1

liikenne Lahti 2

Katso myös: Päijät-Hämeen kunnat

 

Ympäristölupavelvolliset laitokset

Vuonna 2012 Lahdessa oli 28 ilmanpäästöjensä vuoksi ympäristölupavelvollista laitosta. Laitoksista 21 kuului osaksi Lahti Energia Oy:tä, suurimpana Kymijärven voimalaitos.

Vuonna 2012 laitosten päästöt nousivat edellisvuodesta hiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta. Rikkidioksidin, typen oksidien ja hiilidioksidin päästöt laskivat.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana päästöt ovat laskeneet rikkidioksidin (-31 %), typen oksidien (-14 %) ja hiukkasten osalta (-1%) osalta. Sen sijaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on lisääntynyt (+67 %).

laitokset

 

Päijät-Hämeen kunnat

Päästöt ilmaan

Tieliikenne

Liikenne aiheuttaa eniten päästöjä Lahdessa ja vähiten Hämeenkoskella. Arviot tieliikenteen pakokaasupäästöjen määrästä ovat laskennallisia.

Useilla liikenteen päästöillä on vaikutuksia ihmisen terveyteen. Autokannan uudistumisen myötä mm. häkäpäästöt ovat alentuneet katalysaattorien käyttöönoton vuoksi. Lama voi vaikuttaa voimakkaasti autojen myyntiin ja ajomäärien vähenemiseen ja siten myös päästöjen alenemiseen.

Hiilidioksidilla ei ole terveysvaikutuksia, mutta se on merkittävä kasvihuoneilmiötä aiheuttava kaasu. Sen määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään. Siten tehokkain keino CO2-päästöjen vähentämiseksi on ajomäärien vähentyminen.

liikenne kunnat 1 

liikenne kunnat 2