Toimipaikkojen toimialarakenne

Yrityskohtaiset tiedot koskevat niitä yrityksiä, jotka ovat rekisteröityjä Päijät-Hämeen alueelle. Toimipaikkatiedot kertovat tällä alueella olevasta toiminnasta. Näin ollen toimipaikkakohtaisissa tiedoissa yritysten rekisteröintipaikkakunnalla ei ole merkitystä, ainoastaan yritysten toimipaikkojen sijainti on merkittävä.

Tilastoon luetaan mukaan ne yritykset ja toimipaikat, joiden toiminta-aika tarkasteluvuonna ylitti puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan. Vuoden 2007 yritysrekisterin vuositilastoon on lisätty perheviljelmät, jotka aiemmin puuttuivat tilastosta. Tästä johtuen alkutuotannon osuus toimipaikkarakenteessa on kasvanut huomattavasti.

Toimipaikat

Päijät-Hämeessä sijaitsevista toimipaikoista suurin osa, 22,5 prosenttia, toimii liike-elämän toiminnan piirissä. Toiseksi eniten toimipaikkoja toimii kaupan ja majoituksen aloilla (19,5%), kolmanneksi tilastointitavan muutoksesta johtuen maa-, metsä ja kalatalouden (18,3 %). Rakennusalalla toimipaikkoja on 12,8 prosenttia. Toimipaikkoja oli kaiken kaikkiaan 13 996 eli 1 251 enemmän kuin edellisvuonna.

PHtoimipaikat

Toimialat on tässä luokiteltu pääluokkiin (TOL 2008) siten, että alkutuotannon toimialaan kuuluvat maa-, metsä- ja kalatalous (luokkat A). Teollisuus käsittää varsinaisen teollisuuden lisäksi kaivostoiminnan ja louhinnan sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoimintan, vesihuollon, viemäri- ja jätevesihuollon, jätehuollon ja mun ympäristön puhtaanapidon. (B+C+D+E). Rakentaminen käsittää pääluokan F. Kaupan ala sisältää tukku- ja vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (luokat G+I). Kuljetusala sisältää kuljetuksen ja varastoinnin (luokka H). Liike-elämän toimintoihin kuuluvat informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta (luokat J+K+L+M+N). Koulutukseen sekä terveys- ja sosialipalvelihin kuuluvat julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (luokat O+P+Q). Muihin palveluihin kuuuluvat taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta ja kotitalouksien toiminta työnantajina (luokat R+S+T+U).

Toimipaikkojen henkilöstö

Päijät-Hämeen toimipaikoista ylivoimaisesti eniten henkilöstöä on teollisuudessa, 30,8 % kaikkien toimipaikkojen henkilöstöstä eli 15 731 henkilöä vuonna 20123 Toiseksi suurin työllistäjä on kauppa ja majoitus 20,7 % eli 10 554 henkilöä. Kolmantena ovat liike-elämän toiminta ja neljäntenä rakentaminen.  Henkilöstön määrä kokonaisuudessaan on lisääntynyt edellisvuodesta 2,4 prosenttia.

PHhenkilosto

Toimipaikkojen liikevaihto

Liikevaihdon määrää tarkastellessa kaksi toimialaa on ylitse muiden: teollisuus (yli 4 miljardia euroa vuonna 2013 ja kaupan ala (3,3 mrd €). Näiden liikevaihto oli noin nelin-viisinkertainen liike-elämää palvelevan toimintaan nähden, jonka liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa. Liikevaihto on supistui teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämään palvelevan toiminnan toimialoilla, mutta kasvoi muilla päätoimialoilla. 

PHliikevaihto