Elinolot
Hakutulokset hakusanalla: Yhteensä 18 osumaa löydetty.
Tag: Elinolot Järjestys

Lahti ja vertailukaupungit

Eläkkeensaajat

Vanhuuseläkkeen saajat ovat käytännöllisesti katsoen yli 65-vuotiaita. Pieni osuus tämän eläkkeen saajista on alle 65-vuotiaita, mutta heidän joukossaan on myös henkilöitä, jotka ovat lykänneet vanhuuseläkeoikeuttaan. Varhennettujen tai lykättyjen eläkkeiden osuudesta ei ole saatavilla tällä hetkellä kuntatason tietoa.

Vanhuuseläkkeen saajien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä vuonna 2013 on tarkastelukaupungeista korkein Porissa (29,1 %). Lahdessa heidän osuutensa on toiseksi korkein (27,3 %). Jyväskylässä heidän osuutensa 16 vuotta täyttäneestä väestöstä on vertailukaupunkien pienin, 21,3 prosenttia. Lahdessa suhdeluku on laskenut edellisvuodesta 1,6 prosenttiyksikköä. Muissakin vertailuikaupungeissa vanhuuseläkkeen sajien osuus on noussut.

Keskimääräinen kokonaiseläke on eläkkeiden aritmeettinen keskiarvo. Eläkemuodoista mukana ovat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys-, rintamaveteraanien varhais- ja osa-aikaeläke, maatalouden erityiseläke sekä perhe-eläke.

Vuonna 2013 vertailukaupunkien korkein eläketaso oli Turussa (1 637 €/kk). Jyväskylässä ja Tampereella eläkkeet olivat hieman alhaisempia. Lahdessa keskimääräinen eläke oli 1 537 €/kk, mikä oli lähellä koko maan keskiarvoa (1 549 €/kk). Pienimmät eläkkeet ovat Porissa tarkasteltavista kaupungeista.

Eläketasoon vaikuttavat ainakin ansiotaso työelämän aikana sekä koulutus. Ansiotaso riippuu yleisesti koulutustasosta, joka on tarkasteltavista kaupungeista alhaisin juuri Lahdessa ja Porissa. Lisäksi julkiselta sektorilta ansaitut eläkkeet ovat alhaisemmat kuin yksityiseltä sektorilta ansaitut. Työllisten jakautuminen työnantajasektorin mukaan noudattaa myös tätä asetelmaa eli Lahdessa sekä valtio- että kuntasektorilla työskentelevien osuus on ollut pienempi kuin esimerkiksi Jyväskylässä.

Tags:

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Eläkkeensaajat

Tarkastelumaakunnista vanhuuseläkkeen saajien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä vuonna 2013 on alhaisin Pirkanmaalla (25,6%) ja lähelä koko maan tasoa. Päijät-Hämeessä vanhuuseläkkeen saajien suhteellinen osuus on 29,2 %. Korkeimmat vanhuuseläkkeen saajien osuudet ovat Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Tarkasteltavissa maakunnissa eläkkeensaajien osuus on kasvanut edellisvuodesta noin prosenttiyksikön verran.

Keskimääräiset kokonaiseläkkeet vuonna 2013 ovat koko maassa 1 499 €/kk. Päijät-Hämeessä keskieläke on 1483 €/kk ja ero koko maan keskieläkkeen välillä on 16 €/kk Tarkastelumaakunnista Kymenlaaksossa keskieläke on korkein ja se ylittää ainoana maan keskiarvon. Matalin kokonaiseläke on Etelä-Savossa, 1 390 €/kk.

 

Lahti ja vertailukaupungit

Asumisväljyys

Asunnon pinta-ala henkilöä kohti on suurin Porissa (41,6 m2). Lahdessa asuinneliöitä on henkeä kohden 38,0. Erot henkilöiden asumisväljyydessä eivät kaupunkien välillä ole suuria, mutta pääkaupunkiseudun alhaisempi asumisväljyys erottuu selkeästi. Osittain tämä selittyy pääkaupunkiseudun korkeammalla hintatasolla. Asumisväljyys on kasvanut vuodesta 2005 vuoteen 2012 kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa.

 

 

 

Tags:

Päijät-Hämeen kunnat

Asumisväljyys

Päijät-Hämeessä Hämeenkoskella henkilöt asuvat väljimmin, Lahdessa ahtaimmin. Osittain tämä selittyy asuntokannan rakenteella. Kaupungeissa suurin osa asuntorakennuksista on kerrostaloja, joissa asunnot ovat pienempiä kuin omakoti- tai rivitaloissa. Pienillä paikkakunnilla suurin osa asuntokannasta on pientaloja, joissa asumisneliöitä on enemmän henkilöä kohden.

 

 

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Asukastiheys

Asukastiheyttä tarkastellessa tulee selkeästi esille Helsingin pääkaupunkimaisuus. Pääkaupungilla on tarjolla enemmän työpaikkoja, palveluita ja muita vaihtoehtoja. Muut suuret kaupungit taas jakautuvat kahteen eri ryhmään. Kuopiossa assukastiheyttä alentaa sen järvinen maasto, koska tämä suhdeluku kertoo asukastiheyden maapinta-ala kohden.

 

 

Tags:

Päijät-Hämeen kunnat

Asukastiheys

Asukastiheys Päijät-Hämeen kunnissa kertoo selkeästi kuntien kaupunkimaisuuden. Maakunnan keskus Lahti on ylitse muiden asukastiheydessä, seuraavina ovat muut kaupungit ja kaupunkimaiset kunnat. Mitä kauemmas maakuntakeskuksesta siirrytään, sitä väljemmäksi asutus muuttuu.

 

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Asuntokunnat

Kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa asuntokuntien lukumäärä on ollut nousussa vuodesta 2010 vuoteen 2015. Eniten asuntokuntien määrä on noussut Kuopiossa (9,1 %). Yhden henkilön asuntokuntien määrä on kasvanut kaikissa vertailukaupungeissa. Vuonna 2014 yhden henkilön asuntokuntien määrä oli Lahdessa 48,8 prosenttia. Turussa yhden henkilön asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista on suurin, 51,0 prosenttia. Yli 5hengen asuntokuntia on eniten Oulussa, 2,2 prosenttia. Lahdessa niiden osuus oli 0,8 prosenttia

 

 

Tags:

Päijät-Häme

Asuntokunnat

Vuodesta 2010 vuoteen 2014 asuntokuntien määrä on laskenut -1,9 prosenttia Päijät-Hämeessä. Vuodesta 2010 yhden hengen talouksien määrä on kasvanut vastaavana aikana eniten. Vuonna 2014 se oli 44,8 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 43,7 prosenttia. Kolmen tai useamman henkilön asuntokuntien määrät ovat pienentyneet.

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Asuntokunnat

Asuntokuntien määrä Päijät-Hämeessä on lisääntynyt eniten Hollolassa (13,8 %) vuodesta 2010 vuoteen 2014. Hartolaa, Padasjokea ja Sysmää lukuun ottamatta myös muissa Päijät-Hämeen kunnissa asuntokuntien määrä on lisääntynyt. Vuodesta 2010 yhden hengen asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista on lisääntynyt Asikkalaa ja Hämeenkoskea lukuun ottamatta Päijät-Hämeen kunnissa, eniten Heinolassa ja Sysmässä. Yli viiden hengen asuntokuntien osuus sen sijaan on laskenut Hämeenkoskea lukuun ottamatta. Nastolassa osuus on pysynyt samana.

 

Lahti ja vertailukaupungit

Toimeentulotuensaajat

Vuonna 2013 toimeentulotukea saaneita henkilöitä tuhatta asukasta kohden oli eniten Vantaalla (101 hlö). Lahdessa nimenomaisia henkilöitä oli 81 tuhatta asukasta kohden. Vuonna 2012 vastaava luku oli 85. Suurimmista kaupungeista Porissa, Kouvolassa ja Oulussa tuensaajien määrä alitti koko maan keskiarvon vuonna 2013. Erot toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien ja henkilöiden määrässä kaupunkien välillä johtuvat sekä sisäisistä että ulkoisista tekijöistä. Mitään yksiselitteistä tulkintaa ei tästä syystä voida esittää.

 

Tags:

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Toimeentulotuensaajat

Maakuntatason tarkastelussa erot toimeentulotukea saavien henkilöiden suhteellisissa osuuksissa eivät ole niin isoja kuin kaupunkitason tarkastelussa. Vuonna 2013 Päijät-Hämeessä toimeentulotukea saavia henkilöitä tuhatta asukasta kohden oli 73. Alhaisin suhteellinen osuus maakunnittain oli Etelä-Savossa. Edellisvuoden tilanteesta toimeentulotukea saavien henkilöiden määrä suhteutettuna tuhatta asukasta kohden nousi eniten Päijät-Hämeessä (+4,3 %). Heidän osuutensa laski vain Etelä-Savossa (-1,7 %).

 

Päijät-Hämeen kunnat

Toimeentulotuensaajat

Vuonna 2013 toimeentulotukea saavien henkilöiden osuus tuhatta asukasta kohden oli korkein Lahdessa. Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden määrä tuhatta asukasta kohti nousi edellisvuodesta Hartolassa, Heinolassa, Hämeenkoskella ja Sysmässä. Muissa Päijät-Hämeen kunnissa suhdeluku laski. Eniten se laski Padasjoella (-7).  Erot toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien ja henkilöiden määrässä kuntien välillä johtuvat sekä sisäisistä että ulkoisista tekijöistä. Mitään yksiselitteistä tulkintaa ei tästä syystä voida esittää.

 

Lahti ja vertailukaupungit

Tulonsaajat tuloluokittain

Suurimpien kaupunkien tarkastelussa tulonsaajista alle 9 000 euroa ansaitsevia on yli 20 prosentttia Helsingissä. Tuloluokkaan 9 000 - 16 999 €  ja 17 000 - 26 999 kuuluvia oli eniten Porissa (23,3 % ja 22,7 %). 27 000 -  31 999 € ansaitsevia oli eniten Kuopiossa.  Suurimmat erot tulonsaajien jakautumisessa tulevat eniten ansaitsevien luokassa. Pääkaupunkiseudun kaupungeisessa yli 42 000 € ansaitsevia oli Espoossa 32,0 prosenttia, Vantaalla 22,9 prosenttia ja Helsingissä 22,2 prosenttia. Lahdesa heidän osuutensa on 14,6 prosenttia.

 

 

Tags:

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Tulonsaajat tuloluokittain

Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja koko maassa alle 9 000 euroa ansaitsevia on yli koko maan osuutta enemmän Keski-Suomessa (17,5 %) tulonsaajista. Muissa maakunnissa heidän osuutensa on alle 17 prosenttia. Päijät-Hämeessä heidän osuutensa on 15,8 prosenttia. Kahteen suurimpaan tuloluokkaan kuuuluu eniten  Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä (17,1 ja 16,5 %). Päijät-Hämeessä heidän osuutensa on 14,5 ja Etelä-Savossa 11,6 prosenttia.

 

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Tulonsaajat tuloluokittain

Päijät-Hämeen kunnissa alle 17 000 euroa ansaitsevien osuus on yli 50 prosenttia Sysmässä (50,5 %). Tuloluokassa 17 000 - 31 999 € ansaitsevia osuudeet olivat hyvin tasaiset Päijät-Hämeen kunnissa, noin 30 prosenttia. Yli 32 000 € ansaitsevien osuus on suurin Hollolassa, 34,8 prosenttia. Sysmässä ylimpiin tuloluokkiin, yli 32 000 euroa ansaitsevien osuus on alle viidenneksen.

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Tulonsaajien veronalaiset tulot

Suurimpien kaupungien tarkastelussa suurimmat keskimääräiset tulot olivat vuonna 2013 espoolaisilla. Seuraavaksi suurimmat keskimääräiset tulot olivat vantaalaisilla ja helsinkiläisillä. Näissä kaupungeissa myös ylitettiin maan keskiarvo (27 993 €). Lahtelainen tulonsaaja ansaitsi keskimäärin 26 191 euroa vuonna 2013, mikä on kolmanneksi alhaisin tulotaso. Keskitulo nousi edellisvuodesta kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa, eniten Espoossa, 6,1 prosenttia. Muissa kaupungeissa nousua oli keskimäärin 2 - 3 prosenttia.

 

Tags:

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Tulonsaajien veronalaiset tulot

Keskimääräiset tulonsaajan veronalaiset tulot vuonna 2013 olivat tarkastelumaakunnista suurimmat Pirkanmaalla (27 441 €), mutta sielläkään ei ylletty koko maan tasolle. Päijät-Hämeessä ne olivat 26 077 euroa tulonsaajaa kohden. Vertailumaakuntien alhaisimmat tulot tulonsaajaa kohden olivat Etelä-Savossa (24 268 €). Tulonsaajien tulot nousivat kaikissa tarkasteltavissa maakunnissa 2 - 3 prosenttia. Päijät-Hämeessä keskitulo nousi 2,3 prosenttia vuodesta 2012.

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Tulonsaajien veronalaiset tulot

Päijät-Hämeen kunnista tulonsaajien keskimääräiset tulot vuonna 2013 olivat korkeimmat Hollolassa (28 950 €), jossa ylitettiin koko maan taso (27 993 €). Hollolassa koulutustaso sekä tutkinnon suorittaneiden osuus on korkeampi kuin muissa Päijät-Hämeen kunnissa tai Päijät-Hämeessä yhteensä. Seuraavaksi korkeimmat keskimääräiset tulot olivat Nastolassa ja Lahdessa. Päijät-Hämeen kunnista alhaisin tulotaso oli Sysmässä (21 900 €). Keskitulo nousi kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Eniten keskitulo nousi edellisvuodesta Padasjoella (6,6 %) ja Hartolassa (+5,3 %).