Ympäristö
Hakutulokset hakusanalla: Yhteensä 4 osumaa löydetty.
Tag: Ympäristö Järjestys

Lahti

Päästöt ilmaan

Tieiikenne

Lahdessa tieliikenne on teollisuuden ja energiantuotannon ohella suuri yksittäinen ilmansaastelähde. Monet liikenteen päästöt ovat vähentyneet oleellisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvihuonekaasupäästöistä hiilidioksidipäästöt ovat samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten ja metaani- ja typpioksiduulipäästöt ovat vähentyneet. Yleisesti ottaen liikenteen päästöissä on havaittavissa laskeva trendi, kuten myös ajosuoritteissa ja polttoaineen kulutuksessa. Lama voi vaikuttaa voimakkaasti autojen myyntiin ja liikennesuoritteen alenemiseen.

Katso myös: Päijät-Hämeen kunnat

 

Ympäristölupavelvolliset laitokset

Vuonna 2012 Lahdessa oli 28 ilmanpäästöjensä vuoksi ympäristölupavelvollista laitosta. Laitoksista 21 kuului osaksi Lahti Energia Oy:tä, suurimpana Kymijärven voimalaitos.

Vuonna 2012 laitosten päästöt nousivat edellisvuodesta hiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta. Rikkidioksidin, typen oksidien ja hiilidioksidin päästöt laskivat.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana päästöt ovat laskeneet rikkidioksidin (-31 %), typen oksidien (-14 %) ja hiukkasten osalta (-1%) osalta. Sen sijaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on lisääntynyt (+67 %).

 

Päijät-Hämeen kunnat

Päästöt ilmaan

Tieliikenne

Liikenne aiheuttaa eniten päästöjä Lahdessa ja vähiten Hämeenkoskella. Arviot tieliikenteen pakokaasupäästöjen määrästä ovat laskennallisia.

Useilla liikenteen päästöillä on vaikutuksia ihmisen terveyteen. Autokannan uudistumisen myötä mm. häkäpäästöt ovat alentuneet katalysaattorien käyttöönoton vuoksi. Lama voi vaikuttaa voimakkaasti autojen myyntiin ja ajomäärien vähenemiseen ja siten myös päästöjen alenemiseen.

Hiilidioksidilla ei ole terveysvaikutuksia, mutta se on merkittävä kasvihuoneilmiötä aiheuttava kaasu. Sen määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään. Siten tehokkain keino CO2-päästöjen vähentämiseksi on ajomäärien vähentyminen.

 

 

 

Lahti

Pohjaveden laatu

Päijät-Hämeessä talousvesi on pohjavettä. Lahdessa talousvedestä noin 60 prosenttia tulee Jalkarannan vedenottamosta ja loput, noin 40 prosenttia, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä.Jalkarannan vedenottamon vesi on hyvälaatuista. Veden pH-arvo on noin 7. Herkästi reagoivien kloridin ja sähkönjohtavuuden arvot ovat vaihdelleet 2000-luvulle tultaessa. Vuonna 2007 veden kloridipitoisuus oli 11 mg/l (raja-arvo 250 mg/l) ja johtokyky 18 mS/m (raja-arvo 250 mS/m).

Lahdessa käytetään vettä noin 24 000 m3 vuorokaudessa. Asutus käyttää 2/3  ja elinkeinotoiminta 1/3 vedestä. Asutuksen vedenkäyttö Lahdessa on siis keskimäärin 150 litraa vuorokaudessa asukasta kohden. Lahden vedenottamoiden kapasiteetti on noin 33 000 m3 vuorokaudessa, joten korkealaatuista talousvettä riittäisi vielä 40 000 uudelle kaupunkilaiselle.

 

 

Päijät-Häme

Jätteen määrä

Vuonna 2013 jätettä syntyi 91 037 tonnia eli 448 kg asukasta kohden. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste oli 76 prosenttia. Eniten hyödynnettävästä kaatopaikkajätteestä oli kaatopaikkajätettä, joka hyödynnettiin energia- ja materiaalihyötykäyttöön (56 % ja  20 %), kompostointiin (20 %).

Suurin osa kaatopaikalle loppusijoitetusta jätteestä on teollisuusjätettä. Kaatopaikkajätteen määrä väheni vuonna 2013 edellisvuodesta 30,7 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt 59,3 prosenttia.